وسائل اندازه گيري

7  خرداد 1392

الف- ميكرومتر مخصوص دوخت:

جهت اندازه گيري دقيق عوامل دوخت از دستگاه بسيار دقيق وحساس بنام ميكرومتر استفاده ميشود . ميكرومتر از نظر درجه بندي به 2 صورت درجه بندي اينچي و ميليمتري موجود بوده و بطور كلي ساختمان ظاهري آن مطابق تصوير زير شامل 3 قسمت سر – بدنه و پايه ميباشد.

1-  سر ياغلاف ميكرومتر كه با چرخش آن در جهت عقربه هاي ساعت بدنه در آن فرو روفته و با هر دور كامل معادل 025/0 اينج برابر با يك خط پائين و بالا ميرود.

2-  در ميكرومتر بصورت يك استوانه مدرج برحسب اينچ يا ميليمتر است كه درجات آن بر حسب چرخش ، داخل غلاف فرورفته و برعكس ظاهر ميشود.

3-  پايه ميكرومتركه شامل يك زبانه متحرك و دو سندان تحتاني و فوقاني است. معمولاً قطعه مورد اندازه گيري را روي سندان تحتاني مستقر كرده و با چرخاندن سرميكرومتر زبانه نسبت به سندان نزديك و دور ميشود و اندازه آن خوانده ميشود.

سندان فوقاني ميكرومتر كه بلور ثابت در مقابل پايه و در كنار زبانه متحرك قرار گرفته معمولاً براي اندازه گيري عمق دوخت مورد استفاده ميباشد. ارتفاع ثابت سندان فوقاني همواره رقم200/0 اينچ است.

جهت دانلود متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.خلاصه ای از تجربیات ما بر ای کاهش هزینه های شما
اطلاعات در مورد تاریخچه قوطی